Τροποποίηση Πράσινες δεξιότητες για 50.000 ανέργους

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 662508/06.06.24 (ΑΔΑ: 94ΡΧ4691Ω2-9ΩΩ) Πρόσκλησης προς Ωφελούμενους Ανέργους για τη συμμετοχή τους σε «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 25.000 ανέργους», στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (MIS 5157226), ως προς τα κάτωθι:

1. την αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων ανέργων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα καταρτιστούν από 25.000 ωφελούμενους σε 50.000 ωφελούμενους. Βάσει των ανωτέρω, όπου γίνεται αναφορά σε «25.000» ωφελούμενους για τη συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης ΣΕΚ αντικαθίσταται με «50.000» ωφελούμενους.

2. την αντίστοιχη τροποποίηση του τίτλου του προγράμματος ως εξής: «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 50.000 ανέργους»


Αυτή η συζήτηση έχει κλείσει.

Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!